Regulamin sklepu www.interdek.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i
sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.interdek.pl. Sklep
prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Goodsline sp. z o.o.
NIP: 5223302261 wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 23 / 2, 02-495 WARSZAWA zwany dalej Sprzedawcą.

2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez:
a. adres poczty elektronicznej: kontakt@interdek.pl;
b. pod numerem telefonu: +48 880065924;
c. formularz kontaktowy dostępny na stronach Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.interdek.pl,
w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może
wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na
możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego
oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By
uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki
techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i
zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy;

2. Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna
prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje
Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w
Sklepie Internetowym;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Konto – przydzielona danemu Klientowi część Sklepu Internetowego, za pomocą której
Klient może dokonywać określonych działań w ramach Sklepu Internetowego;

5. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

6. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

7. Regulamin – niniejszy dokument;

8. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy
każdym z prezentowanych produktów;

9. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.
U. 2014, Nr 827);

12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań
technicznych:

a. komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;

b. dostęp do poczty elektronicznej;

c. przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji
28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub
nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej;

d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do
zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np.
treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich;

b. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu
Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz
dla Sprzedawcy;

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego
jedynie w zakresie własnego użytku osobistego;

f. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a
także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych
Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Usługa prowadzenia Konta w Sklepie Internetowym dostępna jest po dokonaniu rejestracji.
Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu Internetowego. Umowa o świadczenie Usługi
polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas
nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia Konta.

3. Klient ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do
Sprzedawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego
formularza umożliwiającego Klientom kontakt ze Sprzedawcą jest zawierana na czas
oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Klienta.

4. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych
wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając

wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie
prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o
świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym
zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.

5. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą
naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w
szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub
stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na
stronach internetowych Sklepu Internetowego.

6. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej
wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań
utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24
poz. 83).

7. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których
warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w
Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi
inaczej.

8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z
wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z
zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.

3. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

4. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie
internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w
formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących
przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na
podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie
przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu
oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

5. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu, poprzez
przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem
formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na
stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

a. podać podczas rozmowy telefonicznej, w treści wiadomości elektronicznej lub w
treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej
do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie
internetowej Sklepu i jego ilość;

b. wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności
podanych na stronie internetowej Sklepu;

c. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko,
miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

6. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej,
podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości

Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z
informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty
za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Klient może również dokonać Zamówienia próbek Towarów wyszczególnionych przez
Sprzedawcę. W tym celu Sprzedawca udostępnia dedykowany, interaktywny formularz
Zamówienia na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone
Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy
sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci
elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej
Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi
oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta
zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

8. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu
Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego
przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

9. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w
odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę)
wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient:
akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje
treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je
na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany przez Klienta adres.

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

1. Dostawa odbywa się na terenie całej Unii Europejskiej i jest dokonywana na adres wskazany
przez Klienta.

2. Klient może wybrać następujące formy dostawy zamówionych Towarów:

a. za pośrednictwem firmy kurierskiej przesyłką paletową;

b. transport własny Sprzedawcy;

c. odbiór własny w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy.

3. Sprzedawca umożliwia przesyłkę paletową. Wysokość opłaty za przesyłkę paletową jest
każdorazowo wskazana na stronie internetowej w formularzu Zamówienia.

4. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie
Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości
opłat za dostawę Towaru.

5. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII
ppkt. 2.

6. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu.

7. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym
podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja
Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie

po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu
Zamówienia);

b. gotówką przy odbiorze osobistym – płatność w punkcie odbioru osobistego
Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana
niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia
Zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego
Sprzedawcy);

c. gotówką za pobraniem, płatność dostawcy przy dokonywaniu dostawy (w tym
przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu
Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu
Zamówienia);

d. płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie
po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz
po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o
dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po
skompletowaniu Zamówienia).

3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on
zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta
w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od
Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez
złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu
wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia
udostępnianego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w
przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.

4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta
prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia
o odstąpieniu od Umowy.

5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

a. świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po
spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

b. Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym,
nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;

d. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu
zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

e. Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w
zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić
ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu;

f. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena
została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad
którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

h. Umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza
Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji,
prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub Towarów;

i. Umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne
albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; dostarczanie dzienników, periodyków
lub czasopism, z wyjątkiem Umowy o prenumeratę;

j. Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

k. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych
z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli
w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

l. Umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą
Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po
poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za
niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że
zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot
powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy
zwrócić na adres Sprzedawcy.

7. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje
zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument,
chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie
się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem
płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia
przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta.

8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się
ponieść ten koszt.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.

2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na
zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów
będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na
podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Goodsline sp. z o.o.
UL. BOHATERÓW WARSZAWY 23 / 2, 02-495 WARSZAWA, na adres poczty elektronicznej: kontakt@interdek.pl, numer
telefonu +48 880065924.

4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar,
jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub
przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w

niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty
otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i
korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: 
GOODSLINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UL. BOHATERÓW WARSZAWY 23 / 2, 02-495 WARSZAWA,
na adres poczty elektronicznej: kontakt@interdek.pl,
numer telefonu +48 880065924.

2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i
opis zaistniałego problemu.

3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby
to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie
rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej
uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez
Klienta.

XI. Gwarancje

1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji
oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na
stronach internetowych Sklepu.

XII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego
z zawartej Umowy sprzedaży;

b. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a
Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów
pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez
Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email
porady@dlakonsumentow.pl;

d. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,
dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie
Sklepu.

XIV. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa
własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu
Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy
Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez
informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin
ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o
zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej.
Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie,
gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest
zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie
Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu
skutkuje rozwiązaniem Umowy.